STRUKTURA AKCJONARIATU AKTUALNA

Struktura akcjonariuszy na dzień 23.06.2014r.

Pozostali akcjonariusze 3.528.365 4.044.205 37,33% 46,36%
Razem 7.609.566 10.833.566 100,00% 100,00%
 Wyszczególnienie Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale akcyjnym
Waldemar Anioła 1.971.635 3.615.875 33,38% 25,91%
Piotr Krakowski 820.000 1.529.280 14,12% 10,78%
Teofil Nowak 420.000 774.640 7,15% 5,52%
Unamare Company Ltd. 869.566 869.566 8,02% 11,43%