STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED OFERTĄ PUBLICZNĄ

Liczba i rodzaje akcji

  seria A seria A1 seria B suma
rodzaj akcji uprzywilejowane* zwykłe zwykłe -
liczba akcji 3.224.000 1.080.000 1.036.000 5.340.000
udział w kapitale akcyjnym 60,37% 20,23% 19,40% 100%
liczba głosów 6.448.000 1.080.000 1.036.000 8.564.000
udział w ogólnej liczbie głosów 75,29% 12,61% 12,10% 100%

* akcjom serii A przysługuje szczególne uprawnienia, dające ich posiadaczowi prawo dwóch głosów z każdej akcji; akcje serii A nie zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym