PBO Elektro S.A.

Spółka PBO Elektro S.A. została utworzona przez PBO Anioła S.A. i osoby fizyczne – aktem notarialnym z dnia 19 marca 2010 r. i zarejestrowana w dniu 08 czerwca 2010 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000358001. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 800 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 200 000 akcji na okaziciela serii B,  o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

PBO Anioła S.A. posiada 408 000 akcji imiennych serii A i 102 000 akcji na okaziciela serii B, czyli łącznie 510 000 akcji, o łącznej wartości nominalnej  51 000 zł, co stanowi 51 % kapitału zakładowego i 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBO Elektro S.A.

Spółka PBO Elektro S.A. prowadzi działalność wykonawczą i zajmuje się instalacjami niskiego i średniego prądu oraz budową wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej.