PBO Hydro S.A.

Spółka PBO Hydro S.A. została utworzona przez PBO Anioła S.A. - aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2009 r. i zarejestrowana w dniu 10 lutego 2010 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000348652. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000 zł i dzieli się na 800 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 200 000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

PBO Anioła S.A. posiada 1 000 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBO Hydro S.A.

Spółka PBO Hydro S.A. jest typową spółką wykonawczą, która zajmuje się budową zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Nie jest wykluczone, że w przyszłości spółka rozszerzy obszar swojej działalności o budownictwo drogowe, w szczególności budowę placów parkingowych i chodników z kostki brukowej.