CELE EMISYJNE

Spółka pozyskała w drodze publicznej subskrypcji akcji serii C około 16,4 mln zł. Cele emisji będą realizowane w kolejności ich wskazania poniżej. Zarząd firmy planuje wykorzystać uzyskane środki na następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój Grupy Kapitałowej
– do 5 mln zł


Zamierzeniem spółki jest akwizycja podmiotów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz budownictwa ogólnego i przemysłowego o ugruntowanej pozycji rynkowej i komplementarnym profilu działalności w stosunku do spółek zależnych tworzących Grupę Kapitałową PBO Anioła S.A. W obszarze zainteresowania spółki są z podmioty specjalizujące się w budownictwie drogowym, budownictwie ogólnym i usługach instalacyjnych. PBO Anioła S.A. rozważa nabycie firmy średniej wielkości, kierując się przede wszystkim możliwością osiągnięcia efektu synergii poprzez wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej. Inną możliwością poszerzenia zakresu usług i wzrostu skali działalności PBO Anioła S.A. jest tworzenie od podstaw nowych podmiotów zależnych działających w perspektywicznych segmentach rynku budowlanego.

Firma planuje także wzmocnić potencjał wykonawczy spółki PBO Hydro zajmującej się budową zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych, której działalność jest szczególnie kapitałochłonna. Zamiarem PBO Anioła jest przeznaczenie kwoty od 1 do 1,5 mln zł na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego dla zwiększenia skali realizowanych przez nią projektów.

2. Zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem), ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) oraz DMS (Zarządzanie Dokumentami)
– do 0,2 mln zł


3. Zwiększenie kapitału obrotowego
– do 4 mln zł


Podwyższenie kapitału obrotowego to szansa na zdynamizowanie przychodów spółki w segmencie generalnego wykonawstwa i realizację procesów inwestycyjnych charakteryzujących się znaczącą kapitałochłonnością, ale także wyższymi marżami. Zwiększenie kapitału obrotowego stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną w rywalizacji PBO Anioła S.A. o kontrakty budowlane z zakresu wielkopowierzchniowych inwestycji komercyjnych. Wyższy poziom środków obrotowych umożliwi również redukcję kosztów wykonywania usług budowlanych poprzez zakup materiałów po znacznie niższych cenach (przedpłaty, bezpośrednie umowy z dostawcami) oraz uzyskanie dodatkowych upustów od podwykonawców np. przy zastosowaniu zerowego terminu płatności za wykonane prace.

4. Zakup nieruchomości gruntowych w lokalizacjach uzgodnionych z sieciami handlowymi
– do 7,2 mln zł


Proces realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz sieci handlowych to proces złożony. Bardzo często warunkiem uzyskania płatności przedwstępnych przez firmę realizującą budowę jest nabycie nieruchomości gruntowej w uzgodnionej lokalizacji na własne konto, przeprowadzenie procedur formalno-prawnych, przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach warunkiem koniecznym jest także zakup gruntu i zrealizowanie na nim gotowej inwestycji, zaś pełna zapłata następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu wykonanego obiektu operatorowi sieci handlowej. W związku z tym w okresie sięgającym od 6 do 24 miesięcy, pomiędzy rozpoczęciem procesu inwestycyjnego a jego formalnym zakończeniem, koniecznym jest zaangażowanie własnych środków i zapewnienie płynności finansowej realizowanego projektu.

PBO Anioła S.A. dopuszcza również możliwość wynajmu długoterminowego nieruchomość zabudowanej na zlecenie operatora sieci handlowej. Projekty tego typu realizowane będą na zasadach “project finance” poprzez wydzielone spółki celowe (SPV), dedykowane realizacji każdej takiej inwestycji. Zamierzeniem spółki jest uzyskanie refinansowania poniesionych kosztów w formule leasingu zwrotnego nieruchomości, kredytu refinansowego, sprzedaży projektu funduszowi inwestycyjnemu itp.


INFORMACJE PODSTAWOWE
NAZWAPBO ANIOŁA S.A.
NAZWA SKRÓCONAPBOANIOLA
RYNEK NOTOWAŃ-
PRZYNALEŻNOŚC DO SEKTORA BRANŻOWEGO-
SEGMENT DO KTÓREGO SPÓŁKA ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA-
INDEKSY, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ AKCJE SPÓŁKI-
DATA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI-
ADRESul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
TELEFON(061) 657 65 50
FAX(061) 657 65 51
EMAILINWESTOR@PBOANIOLA.PL
PREZESWALDEMAR ANIOŁA