OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI 

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim , ul. Wrzesińska 70 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316682

zaprasza do składania ofert na nabycie 74.950 sztuk akcji Spółki Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań.

Łączna wartość akcji oszacowana w operacie szacunkowym z dnia 29.10.2015 r. wynosi 106.339,79 zł.  Akcje stanowią 49,96% udziału w strukturze kapitału zakładowego Protea Development S.A.

Protea Development S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000464570. Przedmiotem działalności Protea Development S.A. jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Cena wywoławcza za wszystkie zbywane akcje Protea Development S.A. równa jest cenie oszacowania i wynosi 106.339,79 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 79/100 ).

 Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę za akcje prosimy przesyłać w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. na adres:

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej 

ul. Leszczyńska 38 a

60 – 115 Poznań  

lub złożyć w sekretariacie Kancelarii.

 Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  2. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG,
  3. zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek ZUS,
  4. zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów nabycia aktywów finansowych– koszty notarialne, skarbowe.

 Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.