12/2015 Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż  dnia 27 października  2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1082/2015 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PBO ANIOŁA S.A.

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 16 listopada 2015 r. akcje spółki PBO Anioła S.A., oznaczone kodem “PLPBONL00013″. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.