9/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  07.09.2015 roku powziął informację o rezygnacji  Pana Piotra Orłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Pan Piotr Orłowski jako przyczynę rezygnacji podał niemożność wykonywania obowiązków Członka w Radzie Nadzorczej, która po rezygnacji Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Grześkowiaka, nie może działać jako organ spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)