7/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie /Emitent/ stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż   w dniu 12 sierpnia 2015 r. spółkę DGA Audyt Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), ul. Towarowa 35, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 380, wybrano  jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2015 r., oraz za rok obrotowy 2015.

Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Emitent dotychczas nie korzystał z usług DGA Audyt Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), ul. Towarowa 35.

Umowa z DGA Audyt Spółka z o.o. zawarta zostanie przez Syndyka masy upadłości Emitenta na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).