6/2015 Informacja o przekazaniu przez Syndyka masy upadłości Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 38/14, dotyczącej upadłości PBO “ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316682, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału, ul. Grochowe Łąki 6, wejście B, 61-752 Poznań.

W terminie dwóch tygodni od dnia 10 sierpnia 2015 r. tj.  dnia obwieszczenia i ogłoszenia w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)