Oferta sprzedaży nieruchomości

Syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim sprzeda:

a) nieruchomość położoną w miejscowości Glinka Duchowna (gmina Kostrzyn), oznaczoną geodezyjnie jako działka 249/1 o powierzchni 0,1989ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: PO1F/00019182/9. Cena wywoławcza równa jest wartości oszacowania i wynosi 91.000 zł netto.

b) nieruchomość położoną w miejscowości Glinka Duchowna (gmina Kostrzyn), oznaczoną geodezyjnie jako działka 248/1 o powierzchni 4,4921ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: PO1F/00019194/6. Cena wywoławcza równa jest wartości oszacowania i wynosi 2.047.000 zł netto.

1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży nieruchomości jest złożenie pisemnej oferty zakupu. Oferta musi zawierać: proponowaną cenę zakupu, wyraźne określenie jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania każdej nieruchomości powinno zostać wpłacone do dnia 16.09.2015 r.  na konto:

                          neoBank 75 9068 1013 0000 0000 0158 6626

 z dopiskiem jakiej/jakich nieruchomości dotyczy wadium.

 2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.

 3. Oferty można złożyć osobiści w kancelarii syndyka lub przesłać listownie na adres kancelarii: syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej, ul.  Leszczyńska 38a, 60-115 Poznań w terminie do dnia 18.09.2015r.godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu). 

 4. Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

 5. Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert.

 6. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Zawarcie umowy nastąpi w terminie sześciu tygodni od daty rozstrzygnięcia sprzedaży. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium.

 7. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

 Syndyk masy upadłości spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.