5/2015 Postanowienie Sądu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie odrzucenia i oddalenia zażaleń na postanowienie zmieniające tryb prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne.

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. powziął informację o wydaniu w dniu 14 maja 2015 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu  Wydział X Gospodarczy Odwoławczy  postanowienia o odrzuceniu i oddaleniu zażaleń na postanowienie zmieniające tryb prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne (z dnia 17.11.2014 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)