1/2015 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu.

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  26 stycznia 2015 roku zawarł umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntu położonego w Poznaniu przy zbiegu ulic Karola Kurpińskiego  oraz  Zygmunta Wojciechowskiego za cenę 7.031.700,00 złotych netto plus należny podatek od towarów i usług w stawce 23% to jest na łączną kwotę 8.648.991,00 złotych. Nabywcą wyżej wymienionej nieruchomości jest Terra Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego  Repertorium A numer: 239/2015. O zawartej umowie warunkowej sprzedaży ww. nieruchomości wraz z gruntem, Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)