50/2014 Postanowienie Sądu w sprawie odstąpienia od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości oraz o wyrażeniu zgody na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  23   grudnia 2014 roku powziął informację  o wydaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o odstąpieniu  od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego  jako  całości oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie przez Syndyka warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości dla której prowadzone są księgi wieczyste o nr PO1P/00152715/9, PO1P/00165231/6 i PO1P/00165230/9). Szczegóły postanowienia w załączniku. 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Pobierz PDFPostanowienie Sądu z dnia 16 12 2014