Postanowienie Sądu o zmianie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. powziął informację o wydaniu w dniu 17 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o zmianie prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. W miejsce Nadzorcy Sądowego Sąd postanowił wyznaczyć Syndyka w osobie Artura Walkowiaka.

Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na wniosek Nadzorcy Sądowego, o którym Emitent informował w komunikacie z dnia 21 listopada 2014 roku nr 47/2014.

W związku z tym, iż Emitent kwestionuje zarówno okoliczności przywołane w złożonym  wniosku jak i postanowienie obejmującej likwidację majątku,  Emitent złoży zażalenie na wydane postanowienie.