46/2014 Informacja o wpłynięciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 15 października  2014 roku do spółki  wpłynęła oferta zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej prawa użytkowania  wieczystego  gruntu i prawa własności nieruchomości  położonej w Poznaniu przy  ul. Karola Kurpińskiego  oraz  ul. Zygmunta Wojciechowskiego, złożonej przez  PBT Zachód  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie.

Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży przewiduje następujące warunki:

- uzyskanie zgody Nadzorcy Sądowego  na zawarcie umowy sprzedaży warunkowej w terminie do 30 października 2014 r.

- uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w terminie do 30 października 2014 r.

- uzyskanie od banku ING Bank Śląski S.A. promesy na bezwarunkową zgodę na wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych  dla przedmiotowej nieruchomości, po wpłacie kwoty 6.731.000,00 zł. w terminie do 30 października 2014 r.

- przeniesienia przez Waldemara Anioła na rzecz Kupującego wszelkich praw autorskich do wszelkiej dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości.

- wykreślenia wzmianek z ksiąg wieczystych  dotyczących przedmiotowej nieruchomości.

Zaoferowana cena nabycia nieruchomości wynosi 7 400 000 zł netto . Kupujący zobowiązał się do  zapłaty Sprzedającemu zaliczki w kwocie 400 000 zł w dniu złożenia oferty do depozytu notarialnego.

Przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży ma być zawarta do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Oferent związany jest złożoną ofertą do dnia 3 listopada 2014 roku.

Jednocześnie dnia 15 października 2014 r. Kupujący złożył Sprzedającemu ofertę zlecenia wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Kwota oferowanego wynagrodzenia wynosi 200 000 zł netto. Niniejsza oferta złożona jest pod warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego oferty zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej prawa wieczystego gruntu i prawa własności przedmiotowej nieruchomości. 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)