42/2014 Sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2014 r. zgłoszono sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał:

- uchwały nr 4 w sprawie powołania pana Piotra Krakowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,

- uchwały nr 5 w sprawie powołania pana Teofila Nowaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).