69/2013 Ustanowienie hipoteki

Zarząd Emitenta w dniu 27 grudnia 2013 r. powziął informację o ustanowieniu, w dniu 17 grudnia 2013 r., przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, hipoteki łącznej na nieruchomościach będących własnością Protea Development S.A., zlokalizowanych w miejscowości Blizne Jasińskiego, gmina Babice Stare, do kwoty 6.765.000,00 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Hipoteka została ustanowiona na rzecz Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu na zabezpieczenie ewentualnej wierzytelności tej spółki wobec Protea Development S.A. – zwrot zaliczki w kwocie 6.150.000,00 zł z tytułu zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym na tej nieruchomości (informacja o umowie podana została w raporcie nr 68/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.). Wartość ewidencyjna nieruchomości na której ustanowiono hipotekę w księgach rachunkowych Protea Development S.A. wynosi ok. 3.850 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nimi zarządzającymi, za wyjątkiem zawierania z tym podmiotem umów handlowych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).