67/2013 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

W dniu 27 grudnia 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 17 grudnia 2013 r. przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący), z osobami fizycznymi (Sprzedający), umowę sprzedaży prawa własności dwóch niezabudowanych nieruchomościw miejscowości Blizne Jasińskiego, o łącznej powierzchni 3.800 m2.
Cena sprzedaży w/w praw została ustalona na łączną kwotę 3.850.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nabywane aktywa finansowane są ze środków własnych Kupującego.
Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym.
Wartość zbytych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnione są przesłanki uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).