61/2013 Rozwiązanie umowy przez spółkę zależną

W dniu 22 listopada 2013 r. Emitent powziął informację o rozwiązaniu, w dniu 19 listopada 2013 r., przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności dwóch nieruchomości położonych w Poznaniu, o powierzchni odpowiednio 1.809 m2 i 185 m2, zawartej przez Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. (jako Kupujący) z osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi) w dniu 7 maja 2012 r. (Emitent informował o zawarciu umowy w raporcie bieżącym 53/2012 z dnia 8 maja 2012 r.). Rozwiązanie umowy nastąpiło w konsekwencji przyjęcia przez Sprzedających, złożonej przez Kupującego oferty rozwiązania umowy z dnia 7 maja 2012 r. i zawarcia nowej przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej praw własności w/w nieruchomości . Rozwiązanie umowy nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. ani Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).