60/2013 Aneks do umowy kredytowej wieloproduktowej

W dniu 19 listopada 2013 r. Emitent otrzymał podpisany przez ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 07 lipca 2010 r. (Emitent informował o poprzednim aneksie do umowy w raporcie bieżącym 36/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.). W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji Emitenta i spółek zależnych Emitenta (Protea Development S.A. i Dom Handlowy Protea Sp. z o.o.) odnawialny limit kredytowy w rachunku kredytowym w wysokości 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), w okresie od dnia 10.07.2013 r. do dnia 29.05.2014 r. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank udzielił Emitentowi oraz w/w spółkom zależnym kredyt odnawialny, obrotowy w formie linii odnawialnej, do wysokości 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), w okresie od dnia 10.07.2013 r. do dnia 06.06.2014 r., przeznaczony do spłaty wymagalnego zadłużenia Emitenta i w/współek zależnych wobec Banku z tytułu wykorzystania kredytów obrotowych w rachunku kredytowym. Pozostałe informacje podane w raporcie 36/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. pozostają bez zmian. Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)