107/2012 Zawarcie znaczącej umowy

W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent (jako Generalny Wykonawca) podpisał umowę o wykonawstwo inwestycji z Domem Handlowym Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu “pod klucz” obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Skórzewie (woj. wielkopolskie) dla sieci handlowej Netto oraz uzyskanie wszelkich, przewidzianych przepisami prawa, pozwoleń umożliwiających użytkowanie przedmiotu inwestycji.
Wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu prac wykonanych w ramach umowy wynosi 3.225.000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.
Zakończenie prac objętych umową winno nastąpić w terminie 23 tygodni od daty przekazania placu budowy, tj. od dnia 14.02.2013 r.
Umowa przewiduje zapłatę kar umownych na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach: (i) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, (ii) opóźnień w usunięciu usterek lub wad, (iii) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. Kara umowna za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy nie może przekroczyć kwoty równej 30% wynagrodzenia brutto. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość tych kary.
Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym – nabycie przez Zamawiającego w terminie do dnia 31.01.2013 r. nieruchomości, na której będzie realizowana umowa.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).