102/2012 Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 28 listopada 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 7 lipca 2010 r. Aneks przedłuża termin możliwości wykorzystywania odnawialnego limitu kredytowego w wysokości 11.912.500,00 zł. do dnia 11 grudnia 2012 r. (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do wysokości 4 mln zł, kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 7,5 mln zł oraz gwarancje bankowe z okresem ważności do 31.12.2012 r. do wysokości 412,5 tys. zł.)
Emitent informował o umowie kredytowej i zmianach do niej w raportach bieżących 16/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., 66/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., 72/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., 84/2012 z dnia 29 września 2012 r., 94/2012 z dnia 31 października 2012 r., 98/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. oraz 101/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, spełniona jest zatem przesłanka uznania umowy za znaczącą.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).