100/2012 Zawiadomienia o znacznych pakietach

W dniu 21 listopada 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Unamare Co. Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, informujące że w związku z zarejestrowaniem zmiany wysokości kapitału zakładowego PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (Emitent) z kwoty 674.000,00 zł do kwoty 760.956,60 zł (podwyższenie kapitału zakładowego o emisję 869.566 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda), zmienił się udział Unamare Co. Ltd.w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A.
Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, Unamare Co. Ltd. posiada łącznie 874.161 akcji Emitenta (w tym 869.566 akcji imiennych serii D), stanowiących ok. 11,93% udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 8,25% udział w głosach na walnym zgromadzeniu.
Ponadto, Emitent otrzymał zawiadomienia od Pana Pawła Żdżarskiego oraz Pana Grzegorza Piaseckiego (wspólników Unamare Co. Ltd.), informujące że:
- Pan Paweł Żdżarski oprócz akcji posiadanych pośrednio poprzez Unamare Co. Ltd., posiada bezpośrednio 180.000 akcji Emitenta, stanowiących 2,37% udział w kapitale zakładowym oraz 3,00% udział w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A.;
- Pan Grzegorz Piasecki oprócz akcji posiadanych pośrednio poprzez Unamare Co. Ltd., posiada bezpośrednio 363.397 akcji Emitenta, stanowiących ok. 4,77% udział w kapitale zakładowym oraz ok. 3,80% udział w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych