99/2012 Tekst jednolity statutu

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 listopada 2012 r.

 Statut PBO Anioła S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).