54/2011 Aneks do umowy inwestycyjnej

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 53/2011, z dnia 5 października 2011r., Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2011r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej zawartej 3 października 2011r. (Umowa Inwestycyjna) pomiędzy PBO Anioła S.A. a Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Unamare Company Limited z siedzibą w Nikozji.

Na jego mocy do Umowy Inwestycyjnej wprowadza się poniższe zmiany:

1. Zgodnie z oświadczeniem reprezentanta Unamare Company Limited Pana Pawła Żdżarskiego podmiot ten będzie jedynym właścicielem udziałów w Protea Development Sp. z o.o. najpóźniej w dniu 20 listopada 2011r.

Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r.

2. Etap I
W terminie do dnia 20 listopada 2011 roku Wspólnik i Spółka zobowiązują się dokonać zmiany umowy Spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 20 (dwudziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, przy czym prawo pierwszeństwa Wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostanie wyłączone.

Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r.

3. Etap II
W terminie do dnia 20 listopada 2011 roku Wspólnik zobowiązuje się złożyć Inwestorowi ofertę sprzedaży 5 (pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), za cenę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r.

Pozostałe zapisy Umowy Inwestycyjnej pozostają bez zmian.

Powodem zmiany wyżej opisanych terminów realizacji Umowy Inwestycyjnej są przede wszystkim przesunięcia w przygotowaniach formalnych transakcji oraz wydłużenie trwającego obecnie procesu wyceny Protea Development Sp. z o.o. realizowanego przez niezależnego biegłego.