62/2011 Sprzeciw zgłoszony do protokołu NWZA

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2011r. został zgłoszony przez pełnomocników czterech akcjonariuszy sprzeciw do protokołu, dotyczący Uchwały Nr 4/2011 w sprawie zmiany §19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.