RAPORTY BIEŻĄCE

12/2015 Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości likwidacyjnej

środa, 11 Listopad, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż  dnia 27 października  2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1082/2015 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PBO ANIOŁA S.A.

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 16 listopada 2015 r. akcje spółki PBO Anioła S.A., oznaczone kodem “PLPBONL00013″. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11/2015 Postanowienie Sądu z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyłączenia z masy upadłości akcji imiennych serii D.

czwartek, 22 Październik, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż w dniu 20 października  2015 r. (more…)

10/2015 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej

piątek, 18 Wrzesień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent) z siedzibą w Kostrzynie zawiadamia, iż dnia 17 września 2015 r. powziął informację  o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krakowskiego. (more…)

9/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

wtorek, 8 Wrzesień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  07.09.2015 roku powziął informację o rezygnacji  Pana Piotra Orłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej. (more…)

8/2015 Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

środa, 2 Wrzesień, 2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie /Emitent/ informuje, że postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany trybu upadłości Emitenta z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną jest prawomocne od dnia 14 maja 2015 roku.

7/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

piątek, 14 Sierpień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej (more…)

6/2015 Informacja o przekazaniu przez Syndyka masy upadłości Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności

środa, 12 Sierpień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 38/14, dotyczącej upadłości PBO “ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316682, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału, ul. Grochowe Łąki 6, wejście B, 61-752 Poznań.

W terminie dwóch tygodni od dnia 10 sierpnia 2015 r. tj.  dnia obwieszczenia i ogłoszenia w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

5/2015 Postanowienie Sądu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie odrzucenia i oddalenia zażaleń na postanowienie zmieniające tryb prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne.

piątek, 22 Maj, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. powziął informację o wydaniu w dniu 14 maja 2015 roku (more…)

1/2015 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu.

środa, 28 Styczeń, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  26 stycznia 2015 roku zawarł umowę sprzedaży (more…)

3/2015 Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

sobota, 31 Styczeń, 2015

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Syndyk spółki PBO ANIOŁA  S.A. w upadłości likwidacyjnej (more…)