RAPORTY OKRESOWE

Raport roczny 2012

Jednostkowe sprawozdanie roczne 2012r.
 
PBO Anioła – Sprawozdanie finansowe 2012r.
 PBO Anioła – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012r.
 PBO Anioła – List Prezesa Zarządu 2012r.
 PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2012r.
 PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania 2012r.
 PBO Anioła – Opinia biegłego rewidenta 2012r.
 PBO Anioła – Raport biegłego rewidenta 2012r.
 PBO Anioła – Wybrane jednostkowe dane finansowe


Skonsolidowane sprawozdanie roczne 2012r.
 
GK PBO Anioła – Sprawozdanie finansowe 2012r.
 
GK PBO Anioła – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012r.
 
GK PBO Anioła – List Prezesa Zarządu 2012r.
 GK PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2012r.
 
GK PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 2012r.
 
GK PBO Anioła – Opinia biegłego rewidenta 2012r.
 
GK PBO Anioła - Raport biegłego rewidenta 2012r.
 
GK PBO Anioła – Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Raport III kwartał 2012

 Raport III kwartał 2012

Raport I półrocze 2012

 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2012 roku
 Oświadczenia Zarządu
 Raport niezależnego biegłego rewidenta
 Wybrane dane finansowe

Raport I kwartał 2012

 Raport I kwartał 2012

Terminarz publikacji raportów okresowych w 2012 roku

(more…)