RAPORTY BIEŻĄCE

98/2012 Aneks do umowy kredytowej

czwartek, 15 Listopad, 2012

Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 14 listopada 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 7 lipca 2010 r. (more…)

97/2012 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

piątek, 9 Listopad, 2012

W dniu 9 listopada 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Waldemara Anioły, sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (more…)

96/2012 Zmiana Statutu Emitenta

czwartek, 8 Listopad, 2012

W związku z postanowieniem sądu z dnia 31 października 2012 r. o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 674.000,00 zł do kwoty 760.956,60 zł, o którym Emitent powziął informację w dniu 8 listopada 2012 r., dokonana została zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki. (more…)

95/2012 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego

czwartek, 8 Listopad, 2012

W dniu 8 listopada 2012 r. Emitent powziął informację o postanowieniu sądu z dnia 31 października 2012 r. o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 674.000,00 zł do kwoty 760.956,60 zł (more…)

94/2012 Aneks do umowy kredytowej

środa, 31 Październik, 2012

Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 31 października 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (more…)

93/2012 Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

środa, 31 Październik, 2012

W dniu 31 października 2012 r. Zarząd Emitenta powziął informację o dokonaniu w dniu 30 października 2012 r. zmiany umowy z dnia 7 maja 2012 r., zawartej przez spółkę zależną – Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. (more…)

92/2012 Zawarcie znaczącej umowy

czwartek, 25 Październik, 2012

W dniu 25 października 2012 r. Emitent, jako Generalny Wykonawca (GW), zawarł umowę o wykonawstwo inwestycji z Delta Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Falentach (Inwestor). (more…)

91/2012 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

środa, 24 Październik, 2012

W dniu 23 października 2012 r. spółka zależna Emitenta – Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), zawarła z osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi), przedwstępną umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi (more…)

90/2012 Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

wtorek, 23 Październik, 2012

W dniu 23 października 2012 r. Emitent powziął informację o zmianie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości (more…)

89/2012 Nabycie akcji własnych

wtorek, 23 Październik, 2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 października 2012 r. w ramach transakcji pakietowej (z datą rozliczenia 23 października 2012 r.) Emitent nabył 16.974 akcje własne po cenie 2,94 zł za akcję. (more…)