RAPORTY BIEŻĄCE

52/2011 Udzielenie poręczenia spółce powiązanej

piątek, 30 Wrzesień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje również, że w dniu 29 września 2011r. Spółka, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (uchwała nr 44 z dnia 29 września 2011r.), udzieliła poręczenia kredytu obrotowego (more…)

51/2011 Udzielenie poręczenia spółce powiązanej

piątek, 30 Wrzesień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2011r. Spółka, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (uchwała nr 44 z dnia 29 września 2011r.), udzieliła poręczenia kredytu rewolwingowego (more…)

50/2011 Zawarcie znaczącej umowy

środa, 28 Wrzesień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 28 września 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu kolejnej umowy z firmą „Czternasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” spółką komandytowo – akcyjną (more…)

49/2011 Uchwała Rady Nadzorczej

wtorek, 27 Wrzesień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2011r. powziął informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki (more…)

48/2011 Uchwała Rady Nadzorczej

wtorek, 27 Wrzesień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011r. powziął następujące informacje: (more…)

47/2011 Rozwiązanie umowy znaczącej

poniedziałek, 19 Wrzesień, 2011

W nawiązaniu do informacji przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2011 w dniu 15 lipca 2011r. Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 19 września 2011r. podpisane zostało z Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zlecający), porozumienie (more…)

46/2011 Wybór biegłego rewidenta

środa, 31 Sierpień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2011r. powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki, (more…)

45/2011 Uchwała Rady Nadzorczej

piątek, 5 Sierpień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011r., uchwałą nr 33, na podstawie postanowień §2 pkt 10 ust. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz §19 pkt 2 ust. d) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania kredytowego (more…)

44/2011 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

piątek, 5 Sierpień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałami nr 30, 31 i 32 z dnia 5 sierpnia 2011r. powołała Zarząd Spółki na nową, trzyletnią kadencję w następującym składzie: (more…)

43/2011 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

piątek, 5 Sierpień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w składzie wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2011r. (raport bieżący nr 40/2011), wybrała (more…)