AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o sprzedaży kaucji gwarancyjnych

wtorek, 24 Maj, 2016

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim przy ul. Wrzesińskiej 70, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316682, zaprasza do składania ofert na nabycie kaucji gwarancyjnych wynikających z wykonanych umów o roboty budowlane przysługujące upadłemu od:

Domu Handlowego Protea sp. z o.o. w wysokości:

1) 200.000 zł – inwestycja w Gdańsku – data uwolnienia kaucji: 10.12.2017 r.

2) 200.000 zł – inwestycja w Skórzewie– data uwolnienia kaucji: 18.10.2018 r.

Protea Development sp z o.o. w wysokości:

3) 285 500 zł – inwestycja w Sulechowie – data uwolnienia kaucji: 07.12.2015 r.

4) 200 000 zł – inwestycja w Pabianicach – data uwolnienia kaucji: 18.07.2016 r.

5) 200 000 zł – inwestycja w Będzinie – data uwolnienia kaucji: 08.02.2012 r.

6) 200 000 zł – inwestycja w Lęborku – data uwolnienia kaucji: 18.07.2012 r.

Berlin Group Development sp. z o.o. w wysokości:

7) 11 807, 65 zł – inwestycja w Szamotułach – data uwolnienia kaucji: 30.03.2011 r.

8) 140 807,20 zł – inwestycja w Kórniku – data uwolnienia kaucji: 24.04.2014 r.

9)  172 000 zł – inwestycja w Turku – data uwolnienia kaucji: 15.12.2013 r.

10)  12 710,45 zł – inwestycja w Poznaniu (ul. Bułgarska) – data uwolnienia kaucji: 22.08.2013 r.

11)  231 324,99 zł – inwestycja w Kościanie – data uwolnienia kaucji: 20.06.2012 r.

12)  233 882,64 zł – inwestycja w Szczecinku – data uwolnienia kaucji: 04.09.2012 r.

13)  198 525 zł – inwestycja w Rawiczu – data uwolnienia kaucji: 06.06.2013 r.

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę za daną kaucję prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres:

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Leszczyńska 38 a, 60 – 115 Poznań  lub złożyć w sekretariacie Kancelarii.

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie. Warunki sprzedaży kaucji gwarancyjnych dostępne są na stronach internetowych www.walkowiak.poznan.pl oraz www.pboaniola.pl.

warunki sprzedaży

REGUŁY WYDAWANIA AKCJI SPÓŁKI PBO ANIOŁA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIADACYJNEJ

wtorek, 5 Kwiecień, 2016

 

Syndyk masy upadłości PBO Anioła Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Kostrzynie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 1 grudnia 2008 roku pod numerem KRS 0000316682 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przedstawia reguły wydawania dokumentów akcji akcjonariuszom Spółki w związku ze zniesieniem ich dematerializacji. (more…)

Oferta sprzedaży

piątek, 1 Kwiecień, 2016

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie  Wlkp. sprzeda z wolnej ręki ruchomości upadłego. Szczegółowy wykaz przedmiotów do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi dostępny jest na stronach: www.walkowiak.poznan.pl w zakładce „sprawy upadłościowe” oraz  www.pboaniola.pl.

Oferty z ceną zakupu należy składać drogą elektroniczną na adres kancelaria@walkowiak.poznan.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny oraz możliwość wycofania przedmiotu ze sprzedaży.”

 meble – tabela ze zdjęciami

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI

poniedziałek, 14 Grudzień, 2015

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI 

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim , ul. Wrzesińska 70 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316682

zaprasza do składania ofert na nabycie 74.950 sztuk akcji Spółki Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań.

Łączna wartość akcji oszacowana w operacie szacunkowym z dnia 29.10.2015 r. wynosi 106.339,79 zł.  Akcje stanowią 49,96% udziału w strukturze kapitału zakładowego Protea Development S.A.

Protea Development S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000464570. Przedmiotem działalności Protea Development S.A. jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Cena wywoławcza za wszystkie zbywane akcje Protea Development S.A. równa jest cenie oszacowania i wynosi 106.339,79 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 79/100 ).

 Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę za akcje prosimy przesyłać w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. na adres:

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej 

ul. Leszczyńska 38 a

60 – 115 Poznań  

lub złożyć w sekretariacie Kancelarii.

 Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  2. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG,
  3. zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek ZUS,
  4. zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów nabycia aktywów finansowych– koszty notarialne, skarbowe.

 Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.

Oferta sprzedaży.

piątek, 27 Listopad, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie  Wlkp. sprzeda z wolnej ręki ruchomości upadłego. Szczegółowy wykaz przedmiotów do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi dostępny jest na stronach: www.walkowiak.poznan.pl w zakładce „sprawy upadłościowe” oraz  www.pboaniola.pl.

Oferty z ceną zakupu należy składać drogą elektroniczną na adres kancelaria@walkowiak.poznan.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny oraz możliwość wycofania przedmiotu ze sprzedaży.”

sprzęt elektroniczny 25-11-2015

Informacja o przekazaniu przez Syndyka masy upadłości Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności

środa, 12 Sierpień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 38/14, dotyczącej upadłości PBO “ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316682, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału, ul. Grochowe Łąki 6, wejście B, 61-752 Poznań.

W terminie dwóch tygodni od dnia 10 sierpnia 2015 r. tj.  dnia obwieszczenia i ogłoszenia w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Oferta sprzedaży nieruchomości

czwartek, 6 Sierpień, 2015

Syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim sprzeda:

a) nieruchomość położoną w miejscowości Glinka Duchowna (gmina Kostrzyn), oznaczoną geodezyjnie jako działka 249/1 o powierzchni 0,1989ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: PO1F/00019182/9. Cena wywoławcza równa jest wartości oszacowania i wynosi 91.000 zł netto.

b) nieruchomość położoną w miejscowości Glinka Duchowna (gmina Kostrzyn), oznaczoną geodezyjnie jako działka 248/1 o powierzchni 4,4921ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: PO1F/00019194/6. Cena wywoławcza równa jest wartości oszacowania i wynosi 2.047.000 zł netto.

1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży nieruchomości jest złożenie pisemnej oferty zakupu. Oferta musi zawierać: proponowaną cenę zakupu, wyraźne określenie jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania każdej nieruchomości powinno zostać wpłacone do dnia 16.09.2015 r.  na konto:

                          neoBank 75 9068 1013 0000 0000 0158 6626

 z dopiskiem jakiej/jakich nieruchomości dotyczy wadium.

 2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.

 3. Oferty można złożyć osobiści w kancelarii syndyka lub przesłać listownie na adres kancelarii: syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej, ul.  Leszczyńska 38a, 60-115 Poznań w terminie do dnia 18.09.2015r.godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu). 

 4. Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

 5. Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert.

 6. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Zawarcie umowy nastąpi w terminie sześciu tygodni od daty rozstrzygnięcia sprzedaży. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium.

 7. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

 Syndyk masy upadłości spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Postanowienie Sądu o zmianie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

poniedziałek, 24 Listopad, 2014

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. powziął informację o wydaniu w dniu 17 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o zmianie prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. (more…)

Oferta sprzedaży nieruchomości

sobota, 1 Listopad, 2014

PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Kostrzynie oferuje na sprzedaż nieruchomość  stanowiącą własność spółki  zlokalizowaną w Kostrzynie przy  ul. Śląskiej 8/10 dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr PO1F/0016536/5. W zakres nieruchomości wchodzi  grunt oraz budynek.

Cena ofertowa nieruchomości nie może być niższa niż kwota  700.000,00 zł

Oferty można składać do 15 listopada 2014 r. do siedziby firmy PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej,  z siedzibą w Kostrzynie /62-025 /przy ul. Wrzesińskiej 70.

Wszelkie szczegóły dotyczące nieruchomości można uzyskać w zapytaniu ofertowym skierowanym na adres mailowy biuro@pboaniola.pl .

Sprawy pracownicze.

poniedziałek, 18 Sierpień, 2014

Wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu 

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej, informuje, iż dnia  7 sierpnia 2014 roku został złożony  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wniosek o wypłatę niezaspokojonych roszczeń  pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy.